« Haberler «

KAMUOYUNA AÇIKLAMA TÜRK OPTİSYEN VE GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ

16 Nisan 2019 Salı

                          KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Sayı: 2019/2                                                                                                  16 NİSAN 2019

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un EK 1 inci maddesi ile kurulması öngörülen Türk
Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin ilk Genel Kurulu’nun Kanun’un Geçici 4 üncü Maddesine göre 17
MART 2019 tarihinde yapılması üzerine, Genel Kurul’da seçilen Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği
Merkez Yönetim Kurulu 23 MART 2019 tarihinde görev taksimatında bulunup fiilen görevine
başlamış olup; bunu takiben Kanun uyarınca Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan iş ve
işlemlerin belirli bir safhaya gelmiş olması sebebiyle, aşağıdaki hususların meslektaşlarımız ile
kamuoyunun bilgisine sunulmasına fayda görülmüştür:
I- 17 MART 2019 tarihindeki Genel Kurul’da seçilen Merkez Yönetim Kurulu, Kanun’da (2)
başlık hâlinde belirtilen görevleri sebebiyle, sadece “Kurucu” mahiyette görevleri olan bir kuruldur.
Bu safhada, meslekî yönden bağlayıcı kararlar alması asla sözkonusu değildir.
II- Kurucu Merkez Yönetim Kurulu’nun (9) asıl ve (9) yedek üyesi, 17 MART 2019 tarihindeki
Genel Kurul’a katılan meslektaşlarımızca seçilen kimseler olup; bu Yönetim Kurulu’nun Kanun
gereğince (2) ana görevi vardır:
1) Odaların ve Birliğin kuruluşunu sağlamak üzere ilk başta çıkarılması gereken
Yönetmelikleri, 5193 sayılı Kanun’un Geçici 4 üncü Maddesinin üçüncü fıkrasına dayanarak
hazırlayıp Resmî Gazete’de yayımlanmasını sağlamak, Kurul’un en başta gelen görevidir.
2) Merkez Yönetim Kurulu’nun ikinci ana görevi ise, sözkonusu Yönetmeliğin yürürlüğe
girmesinden sonra, Geçici 4 üncü Madde’nin dördüncü fıkrasına göre, en az 100 meslek mensubunun
faaliyette bulunduğu iller merkez alınmak üzere, 100’den az meslek mensubu bulunan illerdekilerin
oda bölgelerini belirlemektir.
3) Sözkonusu Geçici Madde 4’ün üçüncü fıkrasında, “optisyen-gözükçüler odaları ile Türk
Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri,
toplantıları, karar alışları, gelirleri, giderleri, organları için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin
yapılışı, meslekî sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tesbiti, disiplin cezaları ve infaz edilişleri ile
odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemler hakkındaki usûl ve esaslar”ın yönetmelik olarak (1) ay
içinde Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanacağı ve bu yönetmeliğin veya yönetmeliklerin,
Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak yürürlüğe konulacağı öngörülmüştür.
Mezkûr Geçici Madde 4’e göre Birliğimizin ve odalarımızın faaliyete geçebilmesi için ilk başta
yürürlüğe konulması zarurî olan yönetmeliğin hazırlanması için, Merkez Yönetim Kurulumuzun
göreve başlamasını takiben hemen bir hazırlık komisyonu kurulmuş; Türk Optisyen-Gözlükçüler
Birliği Genel Yönetmeliği taslağını müzakere etmek üzere Ankara’da (4) defa toplantı yapılmış; 5-7
Nisan 2019 tarihlerinde yapılan görüşmelerde, komisyonca hazırlanmış ve Kurul’da müzakere edilmiş
olan Taslağın Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istenebilecek hâle getirildiği kabûl olunarak Bakanlık’tan
görüş istenmesine karar verilmiştir.
Bu karar üzerine, Merkez Yönetim Kurulu’nun 08 NİSAN 2019 tarihli yazısı ile Bakanlık’tan
yazılı görüş istenmiştir.
Bakanlığın görüşleri alınmasını takiben, taslak metin üzerinde gerekirse redaksiyon yapıldıktan
sonra Resmî Gazete’de yayımlanması yoluna gidilecektir.
4) Odaların nasıl kurulacağı ve organlarının şekli ve faaliyetleri ve diğer hususlar yürürlüğe
konulacak olan sözkonusu Yönetmelik ile belirlenecektir.
5193 sayılı Kanun’un Geçici Madde 4’ünde kıyasen uygulanacağı belirtilen 6643 sayılı
Kanun’un 5 inci maddesine göre, en az 100 meslek mensubunun bulunduğu her ilde bir OptisyenGözlükçüler Odası kurulacağı açıkça hükme bağlanmıştır.
Birliğimizce, her bir ilde faaliyet gösteren meslek mensuplarının sayısı Bakanlık’tan sorulmuş
ve optisyenlik müessesesi olarak faaliyet esas alınarak verilen bilgilere göre 18 ayrı ilde (Adana,
Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla ve Samsun’da) 100’den fazla meslek mensubu bulunmakta olup bu
illerde oda kurulması kanunî mecburiyettir.
100’den az meslek mensubu bulunan illerin, 100’den fazla meslek mensubu bulunan hangi iller
merkez alınarak gruplandırılacağı ve odaların kurucularının kimler olacağı, sözü edilen Yönetmeliğin
yayımlanmasından sonra müzakere edilip kararlaştırılacak ve kamu oyuna ayrıca açıklanacaktır.
Bu safhada, bâzı illerdeki meslektaşlarımızdan oda kuruculuğu talepleri gelmekte olup bunların
değerlendirilmesi ve karara bağlanması bilâhare olacaktır. Şimdilik, bu hususta alınmış bir karar
bulunmadığının bilinmesinde fayda görülmektedir.
5) Meslek odalarımızın ve Birliğimizin kurulup tam olarak faaliyete geçirilmesi hususunda
Merkez Yönetim Kurulu’muza Kanun ile verilen görevlerin gereklerini yerine getirmek üzere, sık sık
toplanılarak ve gereken hallerde meslektaşlarımızın fikirleri alınmak suretiyle çalışmalarımızda azamî
gayret ve hassasiyet gösterilmektedir.
6) Gelişmeler ve kuruluş iş ve işlemlerinin sonraki safhaları hakkında gereken bilgiler bilâhare
meslektaşlarımıza paylaşılacaktır.
Yukarıda belirtilenler dışında kamuoyuna yansıtılan bilgilere itibar edilmemesi isabetli
olacaktır.

                                                  Birlik Merkez Yönetim Kurulu Adına

Engin BULUT                                                                                                Mahmut YETİM
Genel Sekreter                                                                                                    Başkan


kaynak:   https://www.optisyen.tv/turk-optisyen-ve-gozlukculer-birligi-basin-aciklamasi/

 

 

 

En Çok Görüntülenen Ürünler

360°
2352
10 Renk Seçeneği
DVL-D201-C1 MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE 50-22-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE
50-22-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
2069
2 Renk Seçeneği
USP-2005-C1 YAKIN ÇERÇEVE MAT SİYAH TR90 56-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
YAKIN ÇERÇEVE MAT SİYAH
TR90 56-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1827
3 Renk Seçeneği
USP-0009-C0201 OPTİK ÇERÇEVE FÜME TR90 52-19-139 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE FÜME
TR90 52-19-139 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1750
10 Renk Seçeneği
DVL-D200-C1 MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE 46-21-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE
46-21-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1657
15 Renk Seçeneği
DVL-503-C4M ÇOCUK OPTİK ÇERÇEVE MOR TR90 38-17-108 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
ÇOCUK OPTİK ÇERÇEVE MOR
TR90 38-17-108 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1291
9 Renk Seçeneği
PLT-417-D20M-01 OPTİK ÇERÇEVE 42-15-120 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE
42-15-120 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1156
14 Renk Seçeneği
DVLG-YO1901-C5 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (M.LACİVERT) 49-17-135 TR90 MATERYAL CR39 CAM
DE VALENTİNİ
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (M.LACİVERT)
49-17-135 TR90 MATERYAL CR39 CAM
360°
916
USP-2004-C1 YAKIN OPTİK ÇERÇEVE M.SİYAH TR90 55-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
YAKIN OPTİK ÇERÇEVE M.SİYAH
TR90 55-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
911
3 Renk Seçeneği
RP-16711-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (KAHVE DEG) 62-15-135
Rachel Paris
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (KAHVE DEG)
62-15-135

 

 

 

Son Görüntülenen Ürünler

360°
49
2 Renk Seçeneği
DVL-DOT1801-C5 FASET OPTİK ÇERÇEVE (KAHVE) 50-18-142 UTS
DE VALENTİNİ
FASET OPTİK ÇERÇEVE (KAHVE)
50-18-142 UTS
360°
61
4 Renk Seçeneği
DVL-DOT1802-C1 FASET OPTİK ÇERÇEVE (SİYAH) 55-18-142 UTS
DE VALENTİNİ
FASET OPTİK ÇERÇEVE (SİYAH)
55-18-142 UTS
360°
64
4 Renk Seçeneği
DVL-TA2014-C61 OPTİK ÇERÇEVE (M.SOMON) 47-22-138 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
OPTİK ÇERÇEVE (M.SOMON)
47-22-138 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
150
DVL-102-C1 KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE (M.SİYAH) 54-17-140 UTS
DE VALENTİNİ
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE (M.SİYAH)
54-17-140 UTS
360°
429
KM-G2-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KILIFI SİYAH MİNİMUM ALIM 1 ADET
BONJORNO
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KILIFI SİYAH
MİNİMUM ALIM 1 ADET
97
SO-B102 SILME BEZI BASKISIZ 100 LU SILME BEZI 15*18 BEYAZ 1.KALITE 220 GR
Optisyenin Marketi
SILME BEZI BASKISIZ 100 LU
SILME BEZI 15*18 BEYAZ 1.KALITE 220 GR

 

INSTAGRAM'DA TAKİP ET! @OptisyeninMarketi

2116 Kayıtlı Ürün
2289 Kayıtlı Bayi
158 Günlük Ziyaret
11 Anlık Ziyaretçi