« Haberler «

TİTCK Uyardı!

12 Ocak 2021 Salı

TİTCK, Odalarca yapılan  bazı icraat ve uygulamaların yanlışlığına vurgu yaptı.

Optisyenlik müesseselerine ilişkin müdürlükçe yapılan denetimlere esas alacak şekilde ilgili odaların denetim yapmasının uygun olmadığı mütalaa edilmiş olup bu tip denetimler, yalnızca Kurumumuz veya ilgili il sağlık müdürlükleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Denetim hususlarına ilave olarak optisyenlik müesselerinin çalışma saatlerine ilişkin mer-i mevzuat hükümlerinde çalışma gün, açılış kapanış saatleri ile nöbetçi optisyenlik müessesesini düzenleyen açık bir hüküm bulunmamakla birlikte optisyenlik müesseseleri bağlı bulundukları belediyenin belirlediği açılış ve kapanış saatlerine göre faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alındığında eczane uygulamalarına benzer şekilde nöbetçi optisyenlik müessesesi uygulamasının hali hazırda uygulanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmiştir.

Mezkur yönetmeliğin birinci maddesinin (g) bendinde yer alan “Diğer” ibaresinden, kabul edilmeyecek reçetelere ilişkin bilgilerin kaydedilmesi hususu ile varsa hastaya ait özel not edilmesi hususunun anlaşılması gerekmekte olup bunun dışında ilgili ibareyi gerekçe göstererek reçete kayıt defterinde farklı veri girişi alanların açılmasının zorunlu tutulmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği mütalaa edilmiştir.

Mesul müdür ve diğer personellerle ilgili ayrıca tanıtıcı bir kimlik kartı düzenlenmesine yer verilmemiştir.

Bakanlık logolarını içermemesi kaydıyla oda veya birlik kimlik kartı düzenlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği mütalaa edilmiştir.

Bakanlığın göndermiş olduğu yazı:

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

04.01.2021

Birliğinize bağlı odalar tarafından optisyenlik müesseselerinin faaliyetlerine ilişkin bazı kararlar aldığı ve bu kararlarında uygulanmasına yönelik gerekliliklerin il sağlık müdürlüklerinden istendiği Kurumumuza iletilmiştir.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi hükmü ile “Optisyenlik müesseseleri, Bakanlığın ve mahallin en yüksek sağlık idaresinin teftiş ve denetimine tabidirler.” hükmü ile müesseselerin denetimleri Kurumumuz ve il sağlık müdürlüklerine verilmiştir.

Diğer taraftan, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan optisyen-gözlükçüler odaları ile Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri, toplantıları, karar alışları, gelirleri, giderleri, organları için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin yapılışı, meslekî sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tespiti, disiplin cezaları ve infaz edilişleri ile odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemler hakkındaki usûl ve esasları belirlemek için Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği tarafından hazırlanmış ve hazırlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği 29/5/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliğin “Denetim” başlıklı 49 uncu maddesi “(1) Yönetim Kurulu, odanın faaliyet bölgesine dâhil yerlerde mesleklerini ve sanatlarını icra etmekte olan meslek mensuplarının ve bunların meslekî sorumluluğu altındaki işyerlerinin meslekî faaliyetlerini, Meslek Kanunu, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Büyük Genel Kurul, Oda Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarının gereklerinin yerine getirilip getirilmediği yönünden denetler; denetimlerin neticesine göre mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlamak üzere denetimin neticelerini ilgili mercilere intikal ettirir.” hükmü sevk olunmuştur.

Anılan hüküm uyarınca, odanın faaliyet bölgesine dâhil yerlerde mesleklerini ve sanatlarını icra etmekte olan meslek mensuplarının; meslek kanunu, mezkur yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Büyük Genel Kurul, Oda Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarının gereklerinin yerine getirilip getirilmediği yönünden ilgili odalarca denetlenmesi mümkün olmakla birlikte optisyenlik müesseselerine ilişkin müdürlükçe yapılan denetimlere esas alacak şekilde ilgili odaların denetim yapmasının uygun olmadığı mütalaa edilmiş olup bu tip denetimler, yalnızca Kurumumuz veya ilgili il sağlık müdürlükleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Denetim hususlarına ilave olarak optisyenlik müesselerinin çalışma saatlerine ilişkin mer-i mevzuat hükümlerinde çalışma gün, açılış kapanış saatleri ile nöbetçi optisyenlik müessesesini düzenleyen açık bir hüküm bulunmamakla birlikte optisyenlik müesseseleri bağlı bulundukları belediyenin belirlediği açılış ve kapanış saatlerine göre faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alındığında eczane uygulamalarına benzer şekilde nöbetçi optisyenlik müessesesi uygulamasının hali hazırda uygulanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmiştir.

Yine yönetmeliğin 19 uncu maddesinde kayıt defteri ile ilgili hususlar düzenlenmiş olup ilgili mevzuat uyarınca asgari gereklilikler tanımlanmıştır. Bu minvalde optisyenlik müessesesinde, Ek-4’de gösterilen ve il sağlık müdürlüğü tarafından yaprak adedi tasdik edilmiş reçete kayıt defteri kullanılması zorunluluğu bulunmakla birlikte ilgili hususta reçete kayıt defterinin Yönetmelik Eki Ek-4’ü karşılaması yeterlidir.

Mezkur yönetmeliğin birinci maddesinin (g) bendinde yer alan “Diğer” ibaresinden, kabul edilmeyecek reçetelere ilişkin bilgilerin kaydedilmesi hususu ile varsa hastaya ait özel not edilmesi hususunun anlaşılması gerekmekte olup bunun dışında ilgili ibareyi gerekçe göstererek reçete kayıt defterinde farklı veri girişi alanların açılmasının zorunlu tutulmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği mütalaa edilmiştir.

Yukarıdaki hususlara ilave olarak mezkur yönetmelik eki Ek – 2 de; Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi, Ek – 3 de ise Personel Çalışma Belgesi düzenlenmiş olup ilgili mevzuatta tıbbi cihaz satış merkezlerinden farklı olarak mesul müdür ve diğer personellerle ilgili ayrıca tanıtıcı bir kimlik kartı düzenlenmesine yer verilmemiştir. Dolayısıyla halihazırdaki hükümler uyarınca müdürlüklerce ilgili kişilere tanıtıcı bir kimlik kartı düzenlenmesi mümkün olmamakla birlikte ilgili oda veya birlikçe, yalnızca üyesi olan kişiler için düzenlenmiş olması ve bakanlık logolarını içermemesi kaydıyla oda veya birlik kimlik kartı düzenlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği mütalaa edilmiştir.

Sonuç olarak birliğiniz ve bağlı odalarınızca yürütülen iş ve işlemlerde yukarıda yer verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak işlem tesis edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Tolga KARAKAN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

Yazının aslını görmek için tıklayınız.


kaynak:   https://optisyeninsesi.com/titck-uyardi/

 

 

 

En Çok Görüntülenen Ürünler

360°
2675
2 Renk Seçeneği
USP-2005-C1 YAKIN ÇERÇEVE MAT SİYAH TR90 56-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
YAKIN ÇERÇEVE MAT SİYAH
TR90 56-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
2080
10 Renk Seçeneği
DVL-D200-C1 MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE 46-21-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE
46-21-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1667
9 Renk Seçeneği
DVL-D201-C2 MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE 50-22-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE
50-22-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1583
5 Renk Seçeneği
USP-SP01-C14 YAKIN ÇERÇEVE (KAHVE) 50-19-139 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
YAKIN ÇERÇEVE (KAHVE)
50-19-139 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1476
11 Renk Seçeneği
DVL-503-C4M ÇOCUK OPTİK ÇERÇEVE MOR TR90 38-17-108 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
ÇOCUK OPTİK ÇERÇEVE MOR
TR90 38-17-108 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1473
9 Renk Seçeneği
PLT-417-D20M-01 OPTİK ÇERÇEVE 42-15-120 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE
42-15-120 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1394
14 Renk Seçeneği
DVLG-YO1901-C5 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (M.LACİVERT) 49-17-135 TR90 MATERYAL CR39 CAM
DE VALENTİNİ
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (M.LACİVERT)
49-17-135 TR90 MATERYAL CR39 CAM
360°
1246
6 Renk Seçeneği
USP-SP03-C4 YAKIN ÇERÇEVE (BORDO) 50-19-140 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
YAKIN ÇERÇEVE (BORDO)
50-19-140 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1047
3 Renk Seçeneği
RP-16711-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (KAHVE DEG) 62-15-135
Rachel Paris
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (KAHVE DEG)
62-15-135

 

 

 

Son Görüntülenen Ürünler

360°
108
DR1866-C42 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (BEYAZ) 56-17 ASETAT ÇERÇEVE UV400 CR39
Donato Ricci
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (BEYAZ)
56-17 ASETAT ÇERÇEVE UV400 CR39
360°
33
2 Renk Seçeneği
DR1913-C26 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (BEYAZ) 58-15 ASETAT ÇERÇEVE UV400 CR39
Donato Ricci
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (BEYAZ)
58-15 ASETAT ÇERÇEVE UV400 CR39
360°
66
9 Renk Seçeneği
HIGHER-OPT-C1 EKRAN GÖZLÜĞÜ 51-19-140 CR39 ORG AR MAVİ IŞIK FİLTRELİ
Mess Frames
EKRAN GÖZLÜĞÜ
51-19-140 CR39 ORG AR MAVİ IŞIK FİLTRELİ
360°
421
SLR-153-C4 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ POLARIZE GAN-FUME 59-15-140
SOLAR ONE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
POLARIZE GAN-FUME 59-15-140
360°
142
SLR-152-C4 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ POLARIZE GAN-FUME 60-16-140
SOLAR ONE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
POLARIZE GAN-FUME 60-16-140
360°
25
9 Renk Seçeneği
UNCLEBOB-2-OPT-C1 EKRAN GÖZLÜĞÜ 47-21-140 CR39 ORG AR MAVİ IŞIK FİLTRELİ
Mess Frames
EKRAN GÖZLÜĞÜ
47-21-140 CR39 ORG AR MAVİ IŞIK FİLTRELİ

 

INSTAGRAM'DA TAKİP ET! @OptisyeninMarketi

2229 Kayıtlı Ürün
2370 Kayıtlı Bayi
192 Günlük Ziyaret
11 Anlık Ziyaretçi