« Haberler «

Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi

8 Ağustos 2020 Cumartesi

TBMM Başkanlığına “Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi” sunuldu.

Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na sevk edilen kanun teklifinin öne çıkan bazı bölümleri şöyle:

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, sağlık personelinin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile bu zararları önleyici ve sağlık hizmetlerini geliştirici mekanizmaları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun, kamuya ve özel hukuk gerçek veya tüzel kişilerine ait ve her ne ad altında olursa olsun hastalıktan korunma, tıbbi teşhis, tedavi ve müdahale ile bu maksatlara yönelik yardımcı faaliyetlerde bulunulan yerlerde, fiili olarak çalışan hekim, diş hekimi, biyolog, eczacı, psikolog, veteriner hekim, fizyoterapist, diyetisyen, sağlık memuru, laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni, diş teknisyeni, hemşire, ebe, çocuk gelişimci, protezci, optisyen ve diğer sağlık personelinin tıbbi amaçlı müdahale ve uygulamaları ile bu işlemlerden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğu kapsar.

Diğer kanunlarda yer alan sorumluluğa ilişkin genel hükümler saklıdır.

Hasta haklarına saygı

Madde 4- Sağlık personelleri, insan hayatına, sağlığına, hastanın kişiliğine, iç hukuktan ve milletlerarası hukuktan doğan haklarına saygı ve mesleklerinin gerektirdiği azami dikkat ve ihtimamı göstermekle yükümlüdür

Kanun teklifi 8 bölümden oluştu. 7.bölümde Ceza hükümleri yer aldı.

YEDİNCİ BÖLÜM / Ceza Hükümleri

Hasta haklarına uymama

Madde 34- Bu Kanun’un 4 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, üç aydan altı aya kadar hapis ve on bin liradan otuz bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Ötanazi yapılması

Madde 35- Ötanazi uygulayan sağlık personeline on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ve aynı süre kadar meslekten men cezası verilir.

Çalışma ve çalıştırma kurallarına uymama

Madde 36- Bu Kanun ile öngörülen sigortasını yaptırmayan ve Bakanlıktan gerekli izin almayan kişiler ile kurum ve kuruluşların yöneticilerine, eksik olan işlemleri tamamlayıncaya kadar meslekten men ve elli bin lira idari para cezası verilir ve işyeri, kurum veya kuruluş kapatılır.

Bir yargı mercii kararıyla veya ilgili meslek birliğince ya da Bakanlıkça mesleklerini geçici veya sürekli olarak yapmaktan yasaklananları çalıştıran ve çalışmasına izin veren yerler kapatılır ve bu kurum ve kuruluşların yetkililerine bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Meslek birliklerince verilen meslekten men cezaları, ilgilinin kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermesine engel değildir.

Acil ve icapçı tıbbi hizmetleri vermeme

Madde 37- Mücbir sebepler olmadıkça, acil durumlarda hastaya ilk yardım hizmetini vermeyen ve icapçı olarak çağrıldığı halde davete icabet etmeyen veya tıbbi hizmet vermeyen sağlık personeline, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan iki yıla kadar hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Sırların ve kimliğin ifşası

Madde 38- Bu Kanuncun 10 uncu maddesinde belirtilen sır saklama yükümlülüğüne veya 11 inci maddesinde belirtilen hastanın kimliğinin anlaşılmaması prensibine aykırı hareket edenlere, altı aydan üç yıla kadar hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Sırrın açıklanması basın-yayım araçları yoluyla yapılmış ise ceza üçte ikisi oranında artırılır.

Tıbbi kayıtların muhafaza edilmemesi

Madde 39- Bu Kanun’un 10 uncu maddesinde düzenlenen hasta ile ilgili bilgi ve tıbbi kayıtları saklama yükümlülüğüne uymayanlar ile bu fiillerin vuku bulduğu kurum ve kuruluşların sorumlularına veya yöneticilerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

İzinsiz bilimsel araştırma

Madde 40- Bu Kanun’un 13 üncü maddesi uyarınca hasta üzerinde bilimsel araştırma yapılır iken, denek için tıbbi araştırma dahilinde öngörülemeyen veya deneğin hayatım tehdit edici bir risk şüphesinin varlığı halinde araştırmaya derhal son vermeyenlere, ortaya çıkan netice daha ağır bir cezayı gerektirmiyor ise, bir yıldan iki yıla kadar hapis elli bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para ve aynı süre kadar meslekten men cezası verilir.

Bu Kanun’un 13 üncü maddesinde belirtilen şartlara uymadan hasta üzerinde araştırma yapanlar hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis, on bin liradan yirmi bin liraya kadar ağır para ve aynı süre kadar meslekten men cezası verilir.

Hekim olmadığı halde bu işlemi yapanlar hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis, on beş bin liradan yirmi bin liraya kadar ağır para cezası ve aynı süre kadar kamu hizmetlerinden yasaklama cezası verilir.

İkinci ve üçüncü fıkralarda yazılı hallerde, fiil neticesinde meydana gelen sonuç diğer kanunlar uyarınca daha ağır bir cezayı gerektiriyor ise fail o hükme göre cezalandırılır.

Delillerde tahrifat

Madde 41- Tıbbi kötü uygulama ile ilgili bir suçun delillerini ortadan kaldıran, değiştiren, bu belgeleri gerçeğe aykırı düzenleyen veya değiştirenler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis, on beş bin liradan yirmi bin liraya kadar ağır para ve aynı süre kadar meslekten men ve kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası verilir.

Yetkili merciin izni olmaksızın cinsel muayene

Madde 42- Bu Kanun’un 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere üç aydan altı aya kadar hapis ve elli bin liradan yüz bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Hastalıklarda ihbar mecburiyetine uymama

Madde 43- Hastalığın, hastanın yakınları ve kamunun sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu hallerde, salgm hastalıklarla ilgili diğer bildirim yükümlülükleri saklı kalmak üzere, durumu en çabuk şekilde yakınlarına ve Bakanlığa bildirmeyenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve aynı süre kadar meslekten men cezası verilir.

Tıbbi hizmetlere ticari yön verilmesi

Madde 44- Hasta veya yakınlarından haksız çıkar sağlayan veya bu amacı gözeterek başka kişi veya kuruluşlara hasta gönderen veya görevli bulunduğu kurum ve kuruluşun hizmetlerini aksatarak özel işyerlerine yönlendiren veya özel işyerinde teşhis veya tedavi ettiği hastaya görevli olduğu kurumda ayrıcalık tanıyan veya belli şirketlerden malzeme ve ilaç almayı öneren, özel işyerlerine hasta gönderen veya ticari kuruluşlarla çıkar ilişkisi içinde bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis, beş bin liradan on bin liraya kadar ağır para ve ayrıca aynı süre kadar meslekten men cezası verilir.

Para cezaları

Madde 45- Bu Kanun’da öngörülen idari para cezaları, gerekçesi gösterilmek suretiyle Sağlık Bakanı ve İl Sağlık Müdürünce verilir.

İdari para cezalanna karşı yedi gün içerisinde yetkili sulh ceza mahkemesinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Bu cezalar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tahsil olunur.

Bu Kanun uyarınca verilen para cezaları, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na 7.12.1988 tarih ve 3506 sayılı Kanun ile eklenen Ek Madde 2 uyarınca artırıma tabidir.

Kanun teklifi Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Sefer Aycan tarafından verildi.

Kanun teklifinin tam metni için tıklayınız

 

Kaynak: https://eczaciyiz.net/


kaynak:   https://optisyeninsesi.com/tibbi-hizmetlerin-kotu-uygulanmasindan-dogan-sorumluluk-kanun-teklifi/

 

 

 

En Çok Görüntülenen Ürünler

360°
2352
10 Renk Seçeneği
DVL-D201-C1 MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE 50-22-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE
50-22-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
2069
2 Renk Seçeneği
USP-2005-C1 YAKIN ÇERÇEVE MAT SİYAH TR90 56-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
YAKIN ÇERÇEVE MAT SİYAH
TR90 56-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1827
3 Renk Seçeneği
USP-0009-C0201 OPTİK ÇERÇEVE FÜME TR90 52-19-139 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE FÜME
TR90 52-19-139 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1750
10 Renk Seçeneği
DVL-D200-C1 MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE 46-21-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
MIKNATISLI YAKIN ÇERÇEVE
46-21-150 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1657
15 Renk Seçeneği
DVL-503-C4M ÇOCUK OPTİK ÇERÇEVE MOR TR90 38-17-108 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
ÇOCUK OPTİK ÇERÇEVE MOR
TR90 38-17-108 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1291
9 Renk Seçeneği
PLT-417-D20M-01 OPTİK ÇERÇEVE 42-15-120 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE
42-15-120 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
1156
14 Renk Seçeneği
DVLG-YO1901-C5 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (M.LACİVERT) 49-17-135 TR90 MATERYAL CR39 CAM
DE VALENTİNİ
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (M.LACİVERT)
49-17-135 TR90 MATERYAL CR39 CAM
360°
916
USP-2004-C1 YAKIN OPTİK ÇERÇEVE M.SİYAH TR90 55-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
YAKIN OPTİK ÇERÇEVE M.SİYAH
TR90 55-19-147 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
911
3 Renk Seçeneği
RP-16711-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (KAHVE DEG) 62-15-135
Rachel Paris
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (KAHVE DEG)
62-15-135

 

 

 

Son Görüntülenen Ürünler

360°
49
2 Renk Seçeneği
DVL-DOT1801-C5 FASET OPTİK ÇERÇEVE (KAHVE) 50-18-142 UTS
DE VALENTİNİ
FASET OPTİK ÇERÇEVE (KAHVE)
50-18-142 UTS
360°
61
4 Renk Seçeneği
DVL-DOT1802-C1 FASET OPTİK ÇERÇEVE (SİYAH) 55-18-142 UTS
DE VALENTİNİ
FASET OPTİK ÇERÇEVE (SİYAH)
55-18-142 UTS
360°
64
4 Renk Seçeneği
DVL-TA2014-C61 OPTİK ÇERÇEVE (M.SOMON) 47-22-138 UTS & DEVLET DESTEĞİ
DE VALENTİNİ
OPTİK ÇERÇEVE (M.SOMON)
47-22-138 UTS & DEVLET DESTEĞİ
360°
150
DVL-102-C1 KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE (M.SİYAH) 54-17-140 UTS
DE VALENTİNİ
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE (M.SİYAH)
54-17-140 UTS
360°
429
KM-G2-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KILIFI SİYAH MİNİMUM ALIM 1 ADET
BONJORNO
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KILIFI SİYAH
MİNİMUM ALIM 1 ADET
97
SO-B102 SILME BEZI BASKISIZ 100 LU SILME BEZI 15*18 BEYAZ 1.KALITE 220 GR
Optisyenin Marketi
SILME BEZI BASKISIZ 100 LU
SILME BEZI 15*18 BEYAZ 1.KALITE 220 GR

 

INSTAGRAM'DA TAKİP ET! @OptisyeninMarketi

2116 Kayıtlı Ürün
2289 Kayıtlı Bayi
158 Günlük Ziyaret
11 Anlık Ziyaretçi