« Haberler «

Fiyat Etiketi Tüketiciye Güven Veriyor.

31 Ağustos 2021 Salı

Bunun en yakın araştırmasını Optisyen.tv Instagram hesabından yaptığımız anket ile ortaya koyuyoruz.

IMG 20210831 175600 min

Diğer bir soru

IMG 20210831 175642 min

Mağazanızda Neden Fiyat Etiketi Olmalı.

1. Kanuni bir zorunluluk .

Siz isteseniz de istemeseniz de ilgili mevzuatlar çerçevesinde ürünlerinize fiyat etiketi koymalısınız.

2. Kesinlikle tüketiciye güven verir.

Tüketici ile aranızda bir güven bağı oluşturur. Birde indirimli fiyatını da yanında belirtir iseniz, tüketici sizinle abartılı bir pazarlık kavgasına da giremez.

3. ÜTS sisteminde ürünlerinizin takibi kolaylaşır.

Satılan ürünlerin ÜTS sisteminden düşülmesi yasal bir zorunluluk optik çerçeve ve camları tıbbi cihaz oldukları için satışı yapıldığında ürün takip sisteminden düşülmesi gerekiyor.

Bunun takibini de İl- İlçe sağlık müdürlükleri bizzat denitimlerde kontrolünü sağlayacak.

Optisyenlik Müesseseleri Yüksek Disiplin Gerektiren Bir Sağlık Mesleğidir.

Sağlık sunucu olarak hizmet veren bir müessesenin sağlık hizmeti almak isteyen bireylere en üst seviyede güven tahsis etmek zorundadır. Aldatıcı ,kafa karışıklığı yaratmadan bireyin sağlığı için en iyi ürüne hızlı ve güvenle ulaşmasını sağlamak müesseselerin en önemli görevleri arasından yer almalıdır.

Bir çok araştırma şunu gösteriyor ki tüketici fiyat etiketi olmayan işletmelerden alışveriş yapmıyor.

Perakende sektöründe Fiyat Etiketi Düzenlemeleri Ve Son Değişiklikler

Fiyat etiketi; bir malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ile ayırıcı özellikleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek üzere kullanılan çeşitli boyut ve şekillerdeki etiket olarak tanımlanmaktadır.

Fiyat etiketine ilişkin temel düzenleme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) “Fiyat etiketi” başlıklı 54. maddesinde yer almaktadır.

Kanunun sistematiğine bakıldığında, fiyat etiketine ilişkin bu madde, “Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması” başlıklı 5. kısmında düzenlenmektedir. İlgili Kanun maddesinin lafzı ve kanunda yer verildiği bölüme bakıldığında, söz konusu düzenlemenin satıcının/sağlayıcının tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğünün bir sonucu olarak ortaya çıktığı ve söz konusu düzenleme ile (Kanunun temel amacı da budur.) tüketicinin menfaatlerinin koruma altına alınmaya çalışıldığı söylenebilecektir.

Bu düzenlemeye göre; perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde (i) tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatını, (ii) birim fiyatını, (iii) üretim yerini ve (iv) ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması zorunludur.

Malın (veya ambalajının yahut kabının) üzerine etiket konulması mümkün olmayan hâllerde ise aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması gerekmektedir.

Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanacaktır.

İndirim uygulanan mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatının ve indirimden önceki fiyatının da, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilmesi zorunludur. Bu kapsamda, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.

İlgili Kanun maddesinin 5. fıkrasında; etiket, tarife ve fiyat listeleri, indirimli satışlara ilişkin süre ile diğer uygulama usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmış ve bunun akabinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 28 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte yer alan düzenlemeler doğrultusunda :

Fiyat etiketinde yer verilmesi gereken hususlar;
Fiyat etiket ve listelerinde (Kanun’daki düzenlemelere paralel olarak) ;

(i) malın üretim yeri,

(ii) malın ayırıcı özelliği,

(iii) malın tüm vergiler dahil satış fiyatı,

(iv) malın birim fiyatı (malın birim fiyatının satış fiyatıyla aynı olması halinde birim fiyatının belirtilmesine gerek bulunmamaktadır.).

(v) ithal edilmiş bir mal söz konusu ise, malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılmış hali yer almalıdır.

Açık halde satılan mallara ilişkin etiketlerde satış fiyatı yerine sadece birim fiyatının yer alması yeterli olacaktır.

Etiket zorunluluğu olmayan mallar;
Aşağıdaki malların satışında etiket zorunluluğu bulunmamaktadır:

Üzerinde veya ambalajında, etikette aranılan hususlar basılı olarak açıkça yazılı bulunan mallar,
Kitap, dergi ve gazete gibi üzerinde fiyatı belirtilmiş olan mallar,
Arttırma suretiyle veya özel kanunlarına göre satışı yapılan mallar,
Satış fiyatı, ulusal veya uluslararası borsa veya benzeri kurum ya da kuruluşlarca ya da ticari örf ve adetlere göre belirlenen ve uygulanan kıymetli taş veya madenlerden yapılmış mallar (etiket ve liste koyma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu malların cinslerine göre birim satış fiyatları; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere, satışa arz edildikleri işyerinin uygun bir yerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir bir şekilde gösterilir. Bu satış fiyatlarına işçilik bedelinin dahil olup olmadığı ayrıca belirtilir.).
Etiketlerin biçim ve kapsamı;
Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi gerekmektedir.

Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak şekilde konulması gerekir.

Yurt dışında yerine getirilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere; etiket ve listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’, ‘TL’ veya ‘ ’ simgesi şeklinde yazılması zorunludur.

Denetim;
Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilecektir.

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”)
Söz konusu Tebliğ, 5 Ekim 2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ; perakende olarak satılmak üzere tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Tebliğe göre etiketlerde ve fiyat listelerinde (Kanun ve Yönetmelik düzenlemelerinde genel hatlarıyla belirlendiği şekilde) ; malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih ile üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin bulundurulması zorunludur (“Yerli Üretim Logosu”).

Tebliğin 6. ve 7. maddelerinde yerli üretim ve yerli üretim logosuna ilişkin esaslar düzenlenmekte; aşağıdaki mallar “yerli üretim” olarak kabul edilmekte ve bu mallar için “Yerli Üretim Logosu” kullanılması zorunluluğu getirilmektedir;

17.04.1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 1. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen işletmeler[8] tarafından Türkiye’de üretilen mallar,
Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri,
27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18. maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar yerli üretim olarak kabul edilmektedir.
Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde ve Yerli Üretim Logosu Kullanımında Son Değişiklikler;
Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişikliklerle getirilen yenilikler aşağıdaki gibidir;

Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikle, Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket konulması hususu düzenleme altına alınmıştır. Böylelikle etiketin dijital veya elektronik etiket olabilmesine de imkan tanınmıştır.
Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5. maddesine eklenen yeni iki fıkrayla;
– Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılacağı, hizmetlere ilişkin tarifelerde hizmetin ayırıcı özelliği, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve bu fiyatın uygulanmaya başlandığı tarihin belirtilmesinin yeterli olacağı,

– Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine gerek olmadığı hüküm altına alınmıştır (buna uygun olarak Tebliğ değişikliğinde de bu hususa yer verilmiştir.).

Düzenlemelere Aykırılığın Yaptırımı;
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77. maddesi doğrultusunda; aykırılığı tespit edilen her bir işlem için 339 TL idari para cezası[12] uygulanacaktır.

Bundan ayrı olarak; bilgilendirme ve tüketicinin menfaatlerini koruma yükümlülüğünün ihlal edilmesi kapsamında, satıcının/sağlayıcının hukuki sorumluluğuna gidilebilecek; şartlarının oluşması halinde tazminat talep edilebilecektir.


 Hatice Zümbül

E-mail : [email protected]

http://www.zumbul.av.tr/tr


kaynak:   https://www.optisyen.tv/fiyat-etiketi-tuketiciye-guven-veriyor/

 

 

 

En Çok Görüntülenen Ürünler

2351
SO-GI03 KURUM İPİ SİYAH 30 ADET
OPTISYENIN MARKETI
KURUM İPİ SİYAH
30 ADET
360°
2104
3 Renk Seçeneği
PE-AYD2032-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ POLARİZE 50-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ
POLARİZE 50-21-145
360°
1903
7 Renk Seçeneği
PE-AYD2030-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH POLARİZE 49-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
POLARİZE 49-21-145
1877
RV10001 Gözlük Temizleme Spreyi 50ML
REVIVAL
Gözlük Temizleme Spreyi
50ML
1714
SO-GI07 SPORCU İPİ İNCE SİYAH 10 ADET
OPTISYENIN MARKETI
SPORCU İPİ İNCE SİYAH
10 ADET
360°
1468
5 Renk Seçeneği
PRT-19-C9 OPTİK ÇERÇEVE KREM 42-19-140
PIRATA
OPTİK ÇERÇEVE KREM
42-19-140
360°
1433
4 Renk Seçeneği
USP-707-C5 OPTİK ÇERÇEVE(MAVİ-SİYAH) YAYLI MENTEŞE 48-20-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE(MAVİ-SİYAH)
YAYLI MENTEŞE 48-20-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
360°
1370
6 Renk Seçeneği
USP-K605-C23 OPTİK ÇERÇEVE BORDO-SİYAH 51-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE BORDO-SİYAH
51-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
360°
1355
3 Renk Seçeneği
USP-K603-C1 OPTİK ÇERÇEVE SİYAH UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140

 

 

 

Son Görüntülenen Ürünler

1877
RV10001 Gözlük Temizleme Spreyi 50ML
REVIVAL
Gözlük Temizleme Spreyi
50ML
360°
268
MAR-305-C1M KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH POLARİZE KLİPS UTS 50-20-140
MARCO SALVADORİ
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
POLARİZE KLİPS UTS 50-20-140
360°
100
MAR-304-C1M KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH POLARİZE KLİPS UTS 47-21-140
MARCO SALVADORİ
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
POLARİZE KLİPS UTS 47-21-140
360°
78
2 Renk Seçeneği
RV-241017-C40 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH-BORDO SAP DETAY 58-16--140
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH-BORDO SAP DETAY
58-16--140
360°
217
3 Renk Seçeneği
RV-243000-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH EKARTMAN
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
EKARTMAN
360°
76
RV-241046-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH 54-20-140
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
54-20-140

 

INSTAGRAM'DA TAKİP ET! @OptisyeninMarketi

1274 Kayıtlı Ürün
3190 Kayıtlı Bayi
100 Günlük Ziyaret
8 Anlık Ziyaretçi