« Haberler «

KAMUOYUNA DUYURU !!!

3 Mayıs 2019 Cuma


TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ
MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Tarih: 25/04/2019
Sayı: 19/20
Konu:’’Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’’ Taslak Yönetmelik Hk.

Bilindiği üzere 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un Ek 1’nci Maddesinde “Bu Kanuna tâbi meslek mensupları; mesleki faaliyetlerini geliştirip kolaylaştırmak, meslektaşlar arasında yardımlaşma ve iş birliğini temin etmek ve mesleki ahlâk ve disiplini tesis edip korumak üzere, kamu kurumu niteliğindeki optisyen-gözlükçüler odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğini teşkil ederler.

Odalar ile Birliğin teşkili, bunların yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, organların görevleri, toplantıları, karar alış usulleri, gelirleri, giderleri, seçimi, seçilme yeterlilikleri, seçimlerin yapılış usulü, fesih, tasfiye ve iptale ilişkin hususlar, mesleki sicil, hizmet bedellerinin ve aidatların tespiti, disiplin cezaları ile infaz ediliş usulleri, odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemlere ilişkin yönetmelik hazırlanır, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Resmî Gazete ‘de yayımlanır.” denilmektedir.

Yine 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’un Geçici Madde 4’ncü maddesi 3’ncü fıkrasında ise; “Birlik Merkez Yönetim Kurulu, seçimden itibaren bir ay içinde toplanarak odalar ile Birliğin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri, toplantıları, karar alış usulleri, gelirleri, giderleri, organlar için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin yapılış usulü, mesleki sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tespiti, disiplin cezaları ile infaz ediliş usulü, odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemlerle ilgili yönetmelikleri hazırlar. 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun mali ve idari hükümleri ile disipline ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak, 6643 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki “yüz elli” sayısı “yüz”, 14 üncü maddesindeki “iki yüz elli” sayıları “yüz”, 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “iki yüz” sayısı “yüz”, (b) bendindeki “beş yüz” sayısı “iki yüz elli”, “iki yüz” sayısı “yüz”, “yüz elli” sayısı “yetmiş beş” ve (c) bendindeki “beş yüz” sayıları “iki yüz elli” olarak uygulanır. 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (h) ve (i) bentleri, 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (n) ve (o) bentleri ile 47’nci maddesi uygulanmaz. 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi “Deontoloji Tüzüğü hükümlerinin ve oda ve Birlik tarafından alınmış mesleki kararların gerektiği şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için, optisyenlerin çalışmalarını denetlemek.” şeklinde uygulanır. 40’ncı maddedeki meslekten men kararları uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığına gönderilir.” İfadesi yer almaktadır.

Geçici 4’üncü Maddenin 1 ve 2. fıkralarının uygulanmasının engellenme gayretlerinin, Federasyonumuzun da aktif katılımı ve hukuk mücadelesinin sonucunda aşıldığı Mahkeme kararları ile sabitken ve 17 Mart 2019 günü gerçekleşen Türk Optisyen Gözlükçüler Birliğinin ilk  Kurucu Genel Kurulunun Federasyonumuza bağlı İzmir ve Ege Gözlükçüler ve Optisyenler Derneğimizin almış olduğu yürütmeyi durdurma kararı üzerine inşa edilmiş olduğu ortada iken, anılan genel kurul ardından, Birlik Merkez Yönetim Kurulunuz  tarafından hazırlanan Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Taslak Yönetmelik çalışmalarından ve sonuçlarından haberdar edilmeyişimiz, mesleki birliğin oluşturulması sürecinde şeffaf, kapsayıcı, birleştirici ve samimi bulunmamıştır.

Birliğin kuruluşuna muhalefet edip süreci sekteye uğratanların kolaylıkla elde edip üzerinden Sağlık Bakanlığımız ilgili Kurumuna ilgi Yönetmelik taslağı hakkında görüş belirtme imkânı bulduğu bir ortamda, Yönetim Kurulunuzun birliği teşekkülünde görev alan derneklerimiz ve delegelerimizle bırakınız ilgi Yönetmeliği istişare etmek, muhatap bile kabul etmez tutumu anlaşılır bulunmamaktadır.

Federasyonumuzun kurumsal gayretleri ile temin ettiği taslak yönetmeliğin incelenmesi sonucu, hazırlanan yönetmeliğin birçok maddesinin Anayasaya ve yürürlükteki kanunlara uygun olmayan birçok düzenleme içerdiği ve yönetmeliğin bu haliyle Resmi Gazete de yayınlanmasının da mümkün olmadığı kanaati oluşmuştur. Bu konuda ısrarcı olunması halinde ise idare hukukunun alanına giren bu yönetmeliğin iptal davasına maruz kalacağını üzülerek ifade etmek durumundayız.

Şöyle ki! bu uyarılarımıza rağmen böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, bile bile uğranılacak yeni bir yol kazasının doğuracağı sonuçların Gözlükçü ve Optisyen kamuoyuna izah edilemeyeceği ortadadır.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun’a ‘’Oda ve Birlik Kanunumuzun’’ 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunun (belli maddeleri hariç) kıyasen eklendiği biliniyor olmasına rağmen, kıyası mümkün olmayan hükümler ve kıyas dışı tutulan hükümlerin hazırlanan Yönetmeliğin içine sıkıştırılmaya çalışılması hukuken karşılığı olmadığı gibi ve yine 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanununda dahi karşılığı olmayan yasama organının yetkilerini işaret eder mahiyette Birlik Yönetim Kuruluna görevler yüklemeye çalışmanızın doğuracağı sonuçlar aşikârdır.

Bütün bunlardan bağımsız olarak Birlik Merkez Yönetim Kurulunuz tarafından 16 Nisan 2019 günü gözlükçü Optisyen kamuoyuna yönelik olarak yapılan duyurunun 4’üncü maddesinde “Bu safhada, bazı illerdeki meslektaşlarımızdan oda kuruculuğu talepleri gelmekte olup bunların değerlendirilmesi ve karara bağlanması bilahare olacaktır. Şimdilik bu hususta alınmış bir karar bulunmadığının bilinmesinde fayda görülmektedir.” denilmesine rağmen, Federasyonumuza bağlı birden ziyade derneğimizin faaliyet gösterdiği illerde dernek delegelerimiz dışında kişi yâda kişilerin Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildikleri noktasında ifade, beyan ve çalışmalar bulunmaktadır.

Bu kişilerden çalışmalarını acilen  bitirilmelerinin ve kurucu Oda organlarında yer alacak olan isimleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına ivedilikle bildirilmeleri talep edildiği iddiaları alenidir. Birlik Merkez Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirildiklerini iddia eden bu sözde kurucuların ise bazı illerimizde ofis kiraladıkları hatta Oda ve Birlik süreci karşıtı faaliyet ve müdahillikleri bilinen kişiler ile ittifak kurmak suretiyle ortak çalışmalar yaptıkları da ayrı bir gerçektir.

Bu konuda doğru ve güvenilmesi gerekenin ne olduğunu meslektaşlarımızın bilme hakkı olduğuna inanıyoruz. Türk Eczacılar Birliği Kanunun 5’nci maddesi ‘’Sınırları içinde eczacı odalarına kayıtlı en az yüz elli eczacı bulunan her ilde bir eczacı odası kurulur. Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda eczacı bulunmayan illerdeki eczacıların hangi illerdeki eczacılar ile birleştirilerek yeni bir eczacı odası kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki eczacıların hangi il eczacı odasına bağlanacağı; memleketin coğrafi ve ulaşım durumu ile eczacıların toplu olarak bulundukları iller göz önüne alınarak Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlaştırılır. Odalar kuruluşlarını Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti aracılığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar. Yeni kurulacak odaların kurucu üyeleri Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince atanır. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini yapar. Bu seçim, odanın kurulduğu yılın bu Kanunda yazılı ayında yapılmış̧ sayılır ve kanuni süreleri buna göre hesaplanır.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıdaki hükmün Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kurulmasına karar verilen odaları kapsadığı, Birliği kuracak odaları kapsamadığı çok açık nettir. Kurucu Birlik Merkez Heyetinin aslen birliğin teşkilini sağlayacak odaların kurucu üyelerini atama yetkisi bulunmamaktadır.

5193 sayılı kanunun Ek 1’nci maddesinde sınırları içinde en az yüz optisyen/gözlükçü olan illerde oda kurulmasına müsaade edilmiş olduğundan ilk etapta yeterli sayıda optisyen/gözlükçü olmayan illerde oda kurulması da mümkün değildir.

Kurucu Birlik Merkez heyetinin görev ve yetkileri ise 5193 sayılı kanunun Ek 4’ncu maddesinde çok açık ve net olarak belirlenmiştir. Geçici merkez heyetinin görevi kurulacak optisyen/gözlükçü odalarının merkez ve hudutlarını tespit etmek, bölge teşkili ile ilgili işleri yapıp, kurulacak odaları Sağlık Bakanlığına bildirmek ve yönetmeliği, deontoloji tüzüğünü hazırlamaktır.

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğini kurma yetkisi verilen ’’Kurucu Birlik Delegelerine’’ 5193 Optisyenlik Hakkında Kanun’un geçici 4’ncü maddesinde oda kurulabilecek illerde odaları kurma görevi de aracısız olarak verilmiştir. Dolayısıyla kanun verdiği yetki ile kurulacak ilk odaların kurucu üyelerinin Birlik Merkez Heyetince atanamayacağı hem 5193 sayılı kanun hem de Türk Eczacılar Birliği Kanunu hükümlerine göre gayet açıktır.

Başka bir ifade ile kanun derneklerin seçeceği temsilciler ile Birliğin kurulmasına hükmettiğinden derneklere adeta bir oda statüsü vermiş ve yetkilendirmiştir. Bu sebeple Kurucu Birlik Delegelerinin ve derneklerin tek görevi Birliği seçmekten ibaret olmayıp odaları da kurmaktır.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu ve Birliğin diğer karar organlarının, Odaların gönderdiği delegeler vasıtasıyla seçilip göreve getirildiği bilinen bir gerçektir. Mevcut 5193 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ruhu ve lafzıyla doğru okunduğu takdirde, Kanun koyucu ve idarenin ise, Türk Optisyen ve Gözlükçüler Birliğinin ilk Genel Kurulunun teşkili için fiil ehliyetine sahip derneklerimizi ve onların seçtikleri delegeleri işaret ettiği bu şekliyle de mevcut 118 delegeyi Oda delegesi gibi kabul ettiği açıktır. Dolayısıyla, oda kurulabilecek illerimizde mevcut delegeler dışında kurucular aranması ya da atanması hukuki olmayacağı gibi iyi niyet kuralları ile de izahı zor bir tasarruftur.

Yukarıda açıkladığımız gerekçelere istinaden Birliğin ilk Genel Kuruluna delege olmak sıfatıyla katılan, dernek mümessillerinin kanunen Oda kurulabilecek illerde oda kurucusu sıfatlarıyla görevlendirilmelerini, kanunen oda kurulabilecek yeterli sayıya sahip olmakla beraber dernek mümessili bir delegenin olmadığı illerde ise Oda kurucusu olarak o ilde mesleğini icra eden yaşça en büyük olan bir meslektaşımızın başkanlığında görevlendirmenin yapılması yerinde olacaktır.

Beklentimiz, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin’’ ilk genel kurulu sonrası Kurucu Birlik Heyetine seçtiğimiz kişilerin üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukların bilinci ile çalışmalarını yürütmeleri, haktan, adaletten, hukuktan, taviz vermeden anayasaya ve yürürlükteki kanunlara uygun yönetmelikler hazırlayarak odaların kuruluşu ile ilgili iş ve işlemleri şeffaflıkla halletmeleri, mesleğe ve meslektaşımıza hesabını veremeyecekleri iş ve eylemlerde bulunmamalarıdır.

Geçmişte olduğu gibi bugünde mesleğimiz ve meslektaşımız aleyhine olacak tüm iş ve işlemlerin karşısında olacağımızı ve yine meslek ve meslektaşlarımızın hayrına olacak girişim ve düzenlemelerinde yanında olacağımızın tüm Optisyen ve Gözlükçü kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla

Ege Gözlükçüler ve Optisyenler     Dernekleri Federasyonu
Başkan
Kamil Nuri GİZER

Ege Gözlükçüler ve Optisyenler
Dernekleri Federasyonu
Başkan Yrd
Hüseyin Fatih İŞÇİMEN

Ege Gözlükçüler ve Optisyenler
Dernekleri Federasyonu
Mevzuat ve Eğitim Komisyonu Başkanı
Taylan KÜÇÜKER

 

 

 


kaynak:   https://www.optisyen.tv/ege-gozlukculer-ve-optisyenler-dernekleri-federasyonu-duyuru/

 

 

 

En Çok Görüntülenen Ürünler

2351
SO-GI03 KURUM İPİ SİYAH 30 ADET
OPTISYENIN MARKETI
KURUM İPİ SİYAH
30 ADET
360°
2104
3 Renk Seçeneği
PE-AYD2032-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ POLARİZE 50-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ GÜMÜŞ
POLARİZE 50-21-145
360°
1903
7 Renk Seçeneği
PE-AYD2030-C3 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH POLARİZE 49-21-145
POLO EXCHANGE
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
POLARİZE 49-21-145
1877
RV10001 Gözlük Temizleme Spreyi 50ML
REVIVAL
Gözlük Temizleme Spreyi
50ML
1714
SO-GI07 SPORCU İPİ İNCE SİYAH 10 ADET
OPTISYENIN MARKETI
SPORCU İPİ İNCE SİYAH
10 ADET
360°
1468
5 Renk Seçeneği
PRT-19-C9 OPTİK ÇERÇEVE KREM 42-19-140
PIRATA
OPTİK ÇERÇEVE KREM
42-19-140
360°
1433
4 Renk Seçeneği
USP-707-C5 OPTİK ÇERÇEVE(MAVİ-SİYAH) YAYLI MENTEŞE 48-20-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE(MAVİ-SİYAH)
YAYLI MENTEŞE 48-20-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
360°
1370
6 Renk Seçeneği
USP-K605-C23 OPTİK ÇERÇEVE BORDO-SİYAH 51-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE BORDO-SİYAH
51-19-140 UTS DEVLET DESTEĞİ
360°
1355
3 Renk Seçeneği
USP-K603-C1 OPTİK ÇERÇEVE SİYAH UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140
U.S PILOT
OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
UTS DEVLET DESTEĞİ 51-19-140

 

 

 

Son Görüntülenen Ürünler

1877
RV10001 Gözlük Temizleme Spreyi 50ML
REVIVAL
Gözlük Temizleme Spreyi
50ML
360°
268
MAR-305-C1M KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH POLARİZE KLİPS UTS 50-20-140
MARCO SALVADORİ
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
POLARİZE KLİPS UTS 50-20-140
360°
100
MAR-304-C1M KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH POLARİZE KLİPS UTS 47-21-140
MARCO SALVADORİ
KLİPSLİ OPTİK ÇERÇEVE SİYAH
POLARİZE KLİPS UTS 47-21-140
360°
78
2 Renk Seçeneği
RV-241017-C40 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH-BORDO SAP DETAY 58-16--140
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH-BORDO SAP DETAY
58-16--140
360°
217
3 Renk Seçeneği
RV-243000-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH EKARTMAN
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
EKARTMAN
360°
76
RV-241046-C1 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH 54-20-140
REVIVAL FRAMES
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SİYAH
54-20-140

 

INSTAGRAM'DA TAKİP ET! @OptisyeninMarketi

1274 Kayıtlı Ürün
3190 Kayıtlı Bayi
100 Günlük Ziyaret
8 Anlık Ziyaretçi